МАН-ын хороо
МӨНХЖАРГАЛ

Лувсангэндэн МӨНХЖАРГАЛ

ЗАСАГ ДАРГА
Мэргэжил: МЕНЕЖЕР

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Соёлын төвийн эрхлэгч
2009-01-01 — 2014-06-25
— Төрийн албанд
Арга зүйч
2015-08-30 — 2017-06-28
— Төрийн албанд
Айраг ЗДТГ
ЗАСАГ ДАРГА
2016-07-01 —

Айраг сум ИТХурал
ИТХ-ын дарга
2020-10-30 —
— Төрийн албанд
ИТХ ДАрга
2004-06-30 — 2008-12-30
— Төрийн албанд
Мэргэлжилтэн
1994-06-27 — 2004-06-28
— Төрийн албанд
Бүжгийн багш
1991-06-25 — 1994-06-26

Айраг ЗДТГ
Засаг дарга
2017-01-05 — 2020-11-18

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.