ИТХ
ЦОГТБААТАР

Ганбилэг ЦОГТБААТАР

дарга
Мэргэжил: тээвэр удирдлага тээвэр зохион байгуулалт

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
АШААнги
цехийн дарга
2005-01-01 — 2012-12-31
— Бусад
АШААнгид
деспичер
2012-12-31 — 2016-12-31
— Бусад
АШААнгид
дарга
2016-06-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.